Zeker van Pidpa

Van alle watermarkten thuis

Zeker van water dankzij onze medewerkersHet lijkt zo eenvoudig: je draait de kraan open en je geniet volop van drinkwater, zoveel je wil, wanneer je wil, waar je wil. En wat gebeurt er met je afval- en regenwater: het wordt afgevoerd, gezuiverd en terug in de natuur gebracht. Het lijkt zomaar….

Niets is minder waar. Als integraal waterbeheerder zijn elke dag meer dan 700 medewerkers in de weer om dit waar te maken. Wat vanzelfsprekend lijkt, is dan ook het resultaat van veel engagement, meer dan 100 jaar ervaring en het gebruik van innovatieve technieken. Bij Pidpa zit je goed!

 

Verzorgingsgebied Pidpa 01-01-2022

Pidpa telde op 31 december 2021 579.994 klanten; een stijging t.o.v. 2020 met 5.721. Hiervan vielen 547.323 klanten onder het huishoudelijk tarief; 32.671 klanten werden volgens het industrieel tarief aangerekend.

Het verbruik in het gehele werkingsgebied steeg in 2021 lichtjes met 236.729 m³ en bedroeg in totaal 64.188.948 m³ of 64.188.948.000 liter. Dit verbruik was als volgt verdeeld:

Verbruik Pidpa 2021

Pidpa informeert haar klanten via verschillende kanalen: website, bijsluiter bij de facturen, informatievergaderingen, brochures, nieuwsberichten, sociale media… kortom voor elk wat wils. 

Thema’s die hierbij aan bod kwamen zijn heel gevarieerd: bijvoorbeeld informatie over de verschillende betalingsmogelijkheden, tips om het bevriezen van de watermeter te vermijden en toelichting over een goed gebruik van mijnPidpa, de klantenzone van Pidpa. Sinds mei 2021 kunnen klanten op de website daarenboven zelf ontdekken hoe zij water kunnen besparen in hun dagdagelijkse bezigheden. 

Ook de vennoten van Pidpa werden niet vergeten: sinds september beschikken zij over een eigen portaal waar zij alle informatie terugvinden over contactpersonen, werken, nieuwsberichten en natuurlijk informatie die nuttig is voor hen als vennoot.

Zeker van Pidpa

Kwaliteit en de zekerheid dat je op Pidpa kan rekenen: zeven dagen op zeven, 24 uur per dag: dat is het engagement van Pidpa aan haar vennoten en klanten. Als leverancier en producent van een levensnoodzakelijk product zijn immers geen compromissen mogelijk: kraanwater is een voedingsmiddel dat moet voldoen aan 65 parameters en is daarenboven een onmisbare grondstof in heel wat toepassingen. Zonder… geen denken aan!

En daar stopt het verhaal van Pidpa niet. Regen- en afvalwater worden opgevangen en –eventueel na zuivering- terug in de natuur gebracht. Zo is de toekomst van jouw water verzekerd.

Kwaliteit van bron tot kraan

Elke dag opnieuw waakt Pidpa over de kwaliteit van haar kraanwater. Gelukkig kan hiervoor beroep worden gedaan op het eigen erkende laboratorium.

Door de speciale Corona-maatregelen in 2021 werden slechts weinig stalen direct bij de gebruiker genomen. Ter vervanging werden vooral watertorens bemonsterd in het distributienet. Daarbij werden een reeks stalen op brandkranen genomen om de algehele kwaliteit van het kraanwater op te volgen. 

Meer concreet kwam dit neer op:

Staalnames Pidpa 2021

Op 28 juni werd dit nieuwe waterproductiecentrum in Essen in gebruik genomen. Een splinternieuwe zuivering waarbij in het productieproces geen chemicaliën meer gebruikt worden, maar energiezuinige UV-installaties het werk verrichten. Zo zit dit waterproductiecentrum vol kleine en grote verbeteringen, zoals de energetisch veel gunstigere opstelling van de hoge druk pompen. Deze krachtpatser heeft een productiecapaciteit van 800 m³ (of 800.000 liter per uur en dit 24 uur op 24) en kan piekdebieten tot 1.200 m³ per uur invullen.

Daarenboven en meer algemeen beschikt elk waterproductiecentrum over een noodstroomgroep zodat ook bij een elektriciteitsuitval het water uit de kraan blijft lopen.

Pidpa, partner van SynductisPidpa werkt tezelfdertijd aan de upgrade van haar SAP-systeem om te komen tot een gestandaardiseerd en modern platform met minimaal onderhoud in IT operaties en met heel wat nieuwe mogelijkheden voor de eigen medewerkers en de klanten. Zo kan Pidpa haar klanten in de toekomst nog beter ondersteunen.

Tot slot engageert Pidpa zich ten volle in samenwerkingsverbanden wanneer deze een toegevoegde waarde hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is Synductis, waar nutsbedrijven samenwerken om de hinder voor de klanten tot een minimum te beperken. In 2021 werd een gemeenschappelijke aanbesteding voor de aanleg van nutswerken via Synductis voorbereid. Voortaan worden nutswerken in de straat uitgevoerd door slechts één aannemer die instaat voor de aanleg van zowel de water-, gas-, elektriciteits- en telecomleidingen, inclusief het overkoppelen van de klanten op deze nieuwe netten.

Zeker van Pidpa

Om haar taken te kunnen uitvoeren, beschikt Pidpa over heel wat infrastructuur, zowel op het vlak van drinkwater als qua riolering.

Op 11 locaties in de provincie Antwerpen wordt grondwater gezuiverd tot drinkwater. Via een uitgebreid leidingnet van meer dan 13.000 kilometer, 41 watertorens en 22 pompstations brengt Pidpa continu dit kraanwater tot bij de klanten thuis. 

Watertoren PidpaDaarnaast beheert Pidpa 4.819 kilometer rioleringen, 2.333 kilometer grachten, 204.923 kolken, 140 KWZI’s (Kleinschalige WaterZuiveringsInstallatie) , 1.620 IBA’s (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater), 458 pompstations en 311 drukrioleringen.

Al deze infrastructuur moet worden onderhouden, vernieuwd en waar nodig uitgebreid. Een huzarenstuk!

In 2021 is Pidpa gestart met de bouw van een nieuw opjaagstation in Rumst. Dit opjaagstation bestaat uit twee opslagreservoirs met hogedrukpompen die het toekomende drinkwater onder een hogere druk terug het waterleidingnet inpompen. Zo kan het water efficiënter over een grote afstand aan de gewenste druk getransporteerd worden en beschikt Pidpa in het distributienet over extra bergingscapaciteit. De bouw van het nieuwe opjaagstation zal in de eerste helft van 2023 afgerond zijn.

In 2021 werden de watertorens Mechelen-Zuid, Westmalle, Ranst, Borsbeek, Lichtaart en St-Amands gerenoveerd. Voor de meeste van deze torens betrof de renovatie enkel een grondige herstelling en oppoetsbeurt van de gevel. Deze werden geschilderd en voorzien van een Pidpa-logo. De meest grondige renovatie werd uitgevoerd aan de toren Mechelen-Zuid waar, naast de gevel, ook de binnenzijde onder handen werd genomen. 

In 2021 werden 1.653 lekken snel en vakkundig hersteld. Daarnaast werd Pidpa opgeroepen voor 878 schadegevallen die derden bij werken hadden veroorzaakt. 1 van de grote troeven van Pidpa is dat dit soort van werkzaamheden ook gebeurt na de werkuren, zodat geen water onnodig verloren loopt en gebruikers zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Er werden zo 7.758 wachturen gepresteerd.

Wat ook regelmatig onderhoud vraagt zijn de zogenaamde brandkranen (plaats waar brandweer water kan afnemen). Hiervoor biedt Pidpa haar gemeenten maatwerkbedrijven aan die dit onderhoud kunnen uitvoeren. 16 gemeenten maakten in 2021 gebruik van deze dienstverlening.

Pidpa, klaar voor meer!

Pidpa kan bogen op een sterke organisatie en een goed bestuur. Zo keurde de algemene vergadering van Pidpa op 17 december 2021 de Code Goed Bestuur goed voor de leden van de raad van bestuur van Pidpa (Governance Charter). De Code is gericht op een verdere optimalisering en professionalisering van het bestuur en de werking van de vereniging.

Daarnaast hanteert Pidpa het three lines of defense-model als risicomanagement model. De meerwaarde hiervan is drieledig. De rapportering aan de raad van bestuur resulteert in een versterkte betrokkenheid en bijkomende zekerheid voor de raadsleden aangaande de bedrijfsrisico’s. De uitvoering van de audits is toevertrouwd aan een externe partij, per thema worden gespecialiseerde profielen ingezet, wat de professionaliteit en de onafhankelijkheid van deze audits borgt. Bij de toewijzing van de verantwoordelijke personen in het kader van de uitvoering van het actieplan wordt gerefereerd naar het 3 LOD-model, waardoor de governancestructuur in het kader van risicobeheersing duidelijker wordt binnen het bedrijf.

Tot slot ontving onze drinkwaterproductie in 2006 het ISO 9001-certifcaat. Op 12 december 2012 kwam daar ook de levering van drinkwater bij. Het certificaat werd ondertussen verlengd tot december 2024.